CỔNG ĐĂNG NHẬP :
GAME CỜ : 500,000 K GOLD
5,000
GAME CỜ : 200,000 K GOLD
2,000
GAME CỜ : 100,000 K GOLD
1,000
GAME CỜ : 60,000 K GOLD
600
GAME CỜ : 50,000 K GOLD
500
GAME CỜ : 20,000 K GOLD
200
GAME CỜ : 10,000 K GOLD
100
GAME CỜ : 5,000 K GOLD
50