CỔNG ĐĂNG NHẬP :
GAME BÀI : 500,000 K GOLD
5,000
GAME BÀI : 200,000 K GOLD
2,000
GAME BÀI : 100,000 K GOLD
1,000
GAME BÀI : 60,000 K GOLD
600
GAME BÀI : 50,000 K GOLD
500
GAME BÀI : 20,000 K GOLD
200
GAME BÀI : 10,000 K GOLD
100
GAME BÀI : 5,000 K GOLD
50